GDPR

V kontextu obchodního vztahu s naší společností dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků, klientů a jiných současných či potenciálních obchodních partnerů.

Pokud si přejete získat podrobnější informace nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kdo je správcem osobních údajů (totožnost a kontaktní údaje správce a pověřence pro ochranu osobních údajů)?
Správcem osobních údajů je společnost Swing Analyst, zastoupená Ing. Tomášem Josefusem, se sídlem Hluboká 1229/17, Hlučín 748 01, IČ: 88281779. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Tomáš Josefus, e-mail info@swinganalyst.cz.

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Identifikační údaje: jméno, příjmení, název společnosti, doručovací nebo jiná kontaktní adresa.

Elektronické kontaktní údaje: e-mailová adresa, (mobilní) telefonní číslo, videozáznam zaslaný zákazníkem.

Další údaje potřebné pro zpracování videoanalýzy: jméno analyzovaného hráče, žebříčkové umístění hráče, místo a čas pořízení videozáznamu.

Jak získáváme osobní údaje?
Osobní údaje získáváme od obchodních partnerů při předsmluvních aktivitách, uzavírání smluv, plnění smluv.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje, na základě jakého právního titulu a po jakou dobu?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

Plnění smlouvy, tedy zejména dodání zboží či služby, na základě právního titulu plnění smlouvy, a to po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt.

Podpora prodeje produktů a/nebo služeb (marketingové účely), na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá.

Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?
Uchování a zpracování osobních údajů je za účelem plnění smlouvy a zákonných povinností po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis či probíhající soudní či správní řízení uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

V naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Kdo je příjemcem osobních údajů?
Osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely můžeme předat třetím stranám, prostřednictvím kterých prezentujeme společnost SwingAnalyst na sociálních sítích (Facebook) a na kanálu YouTube.

Abychom Vám mohli naše služby řádně nabídnout na našem webu, doručit je až k vám, mohou být Vaše osobní údaje dále zpřístupněny dalším subjektům:

  • provozovateli účetního systému a cloudového úložiště, na kterém je účetní systém bezpečně uložen
  • poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
  • přepravcům za účelem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
  • třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s vámi;
  • veřejným orgánům (např. policie)


Jaká jsou Vaše práva?
Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, stejně jako právo na přenositelnost údajů.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytl/a.

Máte právo podat proti našemu jednání stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Kromě výše uvedených práv máte také právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Námitku je možné vznést tehdy, když je právním základem zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem.

Pokud vznesete proti zpracování námitku, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, a to do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

Platné od 28.5. 2018.